منوی اصلی
دانش آموزان

نظرسنجی
نظر شما درباره این مدرسه چیست؟نوع برخورد کادر آموزشی مدرسه را چگونه ارزیابی می کنید ؟تبلیغات

فرق اضافه استعاری و اضافه تشبیهی

گاهی شاعر یا نویسنده برای بیان آنچه در ذهن خود می گذرد از شگرد یا هنر یا روش زیبانمایی استفاده می كند تا فكر را توسط شگردهای زبانی ماندگار و لذت آفرین نماید . اضافه ها یك چنین شگردی هستند. مثلا: به جای آنكه بگوید : دوستی مانند یك درخت به ما بهره می دهد . دوستی :مشبه درخت : مشبه به وسیله ی تشبیه درست كردن = ادات تشبیه ( مثل - مانند - گویا - و ... حرف یا فعل ) وجه شبه = ویژگی این شباهت و تشبیه ( دراینجا بهره مندی ) شاعر یا نویسنده به جای این جمله می گوید : درخت دوستی یعنی بصورت اضافه تشبیهی كلام خود را بیان می دارد. می گوید : درخت دوستی ( مشبه به - مشبه ) توجه فرمودید كه تنها از مشبه و مشبه به استفاده شد و وجه شبه و ادات شبه حذف گردید.در واقع به تشبیهی كه ادات و وجه شبه آن حذف شود تشبیه بلیغ می گویند. استعاره شاعر و نویسنده از شباهت ها جور دیگر استفاده می كنند . توجه كنید : شاعر یا نویسنده گاهی حد را فراتر می نمایند و در ادعای شباهت اغراق می كنند و همسانی را قائل می باشند . می توان برای درك بهتر غیر از اثار نویسندگان و شعرا از مردم عامی هم بهره بگیریم . ایا تا به حال به صفات و اسامی كه پدران و مادران برای فرزندان خود به كار می برند توجه كرده اید ؟ مثلا مادران فرزندان خودشان را اینگونه صدا می زنند. گلم خوب درس بخوان - گلم بیا - گلم غذا به موقع بخور و ... آنچه كه در ذهن مادر می گذرد این است . فرزند من مثل گلی در زندگی من است . فرزند من گل من است . و اینگونه صدا می زند . گلم بیا گل استعاره است . در اثر حافظ اینگونه استعاره ها را فراوان می بینید . بتی دارم كه گرد گل ز سنبل سایبان دارد. بت منظور بت واقعی نیست . او معشوق را دیگر بت خود می داند. به جای آنكه بگوید معشوق من همسا بت است . بت صدا می كند. بت استعاره از معشوق است . نشانه ای حتما در كلام است كه ذهن ما را راهنمایی می كند كه این كلمه استعاره است و در معنی مجازی قرار دارد. مثلا: هزاران نرگس از چرخ جهان گرد فروشد تا برآمد یك گل زرد شاعر ستاره را به نرگس تشبیه كرده اسمان به چرخ خورشید را به گل زرد مانند كرده است . نرگس - چرخ - گل زرد استعاره است . با كلمات دیگر شعر متوجه شدیم كه كلمه در معنی خودش نیست . اما اضافه استعاری وقتی مشبه به نگوییم و حتی جزء یا ویژگی مشبه به ، به مشبه اضافه گردد . آن را اضافه استعاری می خوانیم . مانند تو را زكنگره ی عرش می نند صفیر كنگره = كاخ عرش = اسمان عرش كه كنگره ندارد پس در معنی حقیقی نیست . شاعر می گوید عرش مانند كاخ است و كاخ دارای حجره و كنگره و قبه و ... است . از بین ویژگی های كاخ كنگره آن را در نظر گرفته و با عرش بیان نموده تو را ز كنگره ی عرش می زنند صفیر كنگره عرش = اضافه استعاری
ورود اعضاء
جستجو در سایت

لینکستان